KAKO OTVORITI VRTIĆ Otvaranje vrtića - oprema za vrtiće - Gorila.hr

KAKO OTVORITI VRTIĆ Otvaranje vrtića - oprema za vrtiće

Kako otvoriti vrtić? Što je sve potrebno za otvaranje vrtića i koja oprema za vrtiće je nužna?

Kako otvoriti vrtić? Što je sve potrebno za otvaranje vrtića i koja oprema za vrtiće je nužna?

OTVARANJE DJEČJEG VRTIĆA za privatno poduzetništvoPRAVNA REGULATIVA

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi {NN 10/97)

Zakon o ustanovama (NN 76/93)

Državni pedagoški standard za predškolsku djelatnost (NN 29/83)

Pravilnik Ministarstva prosvjete o vrsti i stručnoj spremi osoblja predškolskih ustanova (NN

133/97)

Odluka o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u JLS na području SDŽ u 2003.g.

STATUS

Dječji vrtić je javna ustanova s obilježjem javne službe. Skrbi o djeci od 6 mjeseci do polaska u školu.

Grad odlučuje o potrebama i interesima građana za organiziranje i ostvarivanje programa u predškolskom odgoju i naobrazbi te radi toga osniva dječji vrtić.

Grad može biti osnivač ili suosnivač vrtića.

Grad može vrtić u tuđem vlasništvu utvrditi svojim elementom skrbi o djeci kao javnoj

potrebi i participirati u troškovima njegovog rada.

OSNIVANJE

Vrtić pored grada mogu osnivati vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe.

Osnivač donosi osnivački akt ustanove.

Osnivački akt ustanove sadrži program rada, podatke o osoblju koje će se angažirati u

radu, prostoru i opremi, imenu i ovlasti ravnatelja). Osnivački akt osnivač dostavlja na davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete.

UPIS

Prijava upisa u sudski registar Trgovačkog suda sadrži; osnivački akt, suglasnost ministarstva na osnivački akt, rješenje županijskog ureda za prosvjetu o odobravanju početka rada vrtića, dokaz o uplati osnivačkog uloga (2.000,00 kn), uplate troškova postupka i objave u tisku.

UVJETI

Odobrenje za početak rada utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz Državnog pedagoškog standarda glede broja i vrste skupina djece, broja djece u skupinama, ustroj programa s trajanjem i namjenom, broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika, mjerila za financiranje programa, materijalni i financijski uvjeti rada, odgoj djece s teškoćama u razvoju, ustroj predškole (male škole), minimalno tehničke i sanitarne uvjete prostora i opreme za poslovanje,

BROJ DJECE U SKUPINAMA

mješovita skupina od 4-6 godina = do 20 djece

mješovita skupina od 2-6 godina = do 14 djece

čista skupina od 2 godine = do 12 djece

čista skupina od 3 godine = do 16 djece

čista skupina od 4 godine = do 20 djece

čista skupina od 5 godina = do 25 djece

čista skupina od 6 godina = do 30 djece,

jaslice do 14 djece.

PROSTOR

Ukupan prostor od 7 m2 po jednom djetetu. Mora imati glavnu sobu od najmanje 60 m2 za jednu skupinu; WC, kuhinju, garderobu i

dvorište.

OSOBLJE

Zaposleno osoblje pored odgovarajuće propisane stručne spreme mora imati položen

stručni ispit, zdravstvenu sposobnost i nekažnjivost za određena kaznena djela.

Obvezna zanimanja su odgajatelj, medicinska sestra -VŠS, pedagog, psiholog i defektolog

-VSS, učitelj ili odgajatelj za kraće programe VŠS-VSS.

Stručno osoblje se bira i zapošljava putem javnog natječaja.

Plaće osoblja moraju biti u razini onih utvrđenih kolektivnim ugovorom i drugim propisima koji se odnose na zaposlenike u osnovnom školstvu. Minimum osoblja propisan je standardima:

program / odgojitelji = 6 sati /1,2 izvršitelja; 8 sati /1,6 izvršitelja; 9 sati /1,8 izvršitelja i

10 sati 12 izvršitelja;

broj djece/ pomoćno osoblje = 80/1 KV; 120/ 1 KV0,5 NKV; 160 /1 KV 1 NKV; 200/2

KV 0,5 NKV; 240 / 2 KV 1 NKV; 290 / 2 KV 1,5 NKV; 320 / 2 KV 2 NKV;

ravnatelj = 15% radnog vremena do 3 odgojne skupine; 20% vremena za do 4 odgojne

skupine;

-pedagog, psiholog, defektolog = 2 sata u tjednu;

-viša medicinska sestra = 2 sata u tjednu; -osoblje za redovno održavanje objekta, vođenje knjigovodstva, administrativne poslove i sl.

prema opsegu i potrebi.

UPRAVLJANJE

Vrtićem kao javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće. Sastoji se od 3-7 članova i čini ga najmanje polovinačlanova koje postavlja osnivač, jednog člana biraju roditelji i jednog Člana čini predstavnik stručnog osoblja.

Ravnatelj može biti osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika s

najmanje 5 godina staža u ovoj djelatnosti. Bira ga se na temelju javnog natječaja. Bira ga osnivač na prijedlog upravnog vijeća. Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića.

AKTI

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove, Godišnji program rada.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Blog ovog autora